Všeobecné obchodné podmienky

 • I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie niektorých pojmov

  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LORIN, spol.s r.o., so sídlom Ku Bratke 1, 934 01 Levice, IČO: 36 535 788, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11843/N, IČ DPH: SK2021479581 (ďalej len ako "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   

  Kontaktné údaje predávajúceho:

  e-mail: info@lorin.sk

  telefón: +421 36 6315 521

  mobil:  +421 905 425 741

  fax: +421 36 63 18 264

  poštová adresa: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice

   

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

  Staničná 9, PO BOX 49A, 950 50 Nitra 1

  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

  tel. č.: 037/7720 001037/7720 001, 037/7720 034037/7720 034

  fax č.: 037/7720 024

   

  1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

  1.3. Kupujúcim sa rozumie osoba fyzická alebo právnická, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

  1.4. Objednávkou sa rozumie odoslaný internetový elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho alebo telefonicky realizovaný predaj tovaru. Objednávka vzniká po potvrdení objednávky pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

  1.5. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

  1.6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 • II. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

  2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

  2.3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

  2.4. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. (ďalej len ako "objednávka").

  2.5. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim

  2.6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje, ktoré stanovuje zákon.

  2.7. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 6 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  2.8. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  2.10. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 330€, oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

 • III. Práva a povinnosti predávajúceho

  3.1. Predávajúci je povinný:

  dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
  odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 • IV. Práva a povinnosti kupujúceho

  4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

  4.2. Kupujúci je povinný:

  prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

  4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 • V. Dodacie a platobné podmienky

  5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar bude kupujúcemu expedovaný v čo možno najkratšej dobe po prijatí objednávky, zvyčajne 2 - 10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

  5.3. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

  5.4. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho kupujúci v balení.

  5.5. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba, Zásielkovňa), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

  5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

  5.7. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

  5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru môže buď poskytnúť primeranú zľavu z ceny tovaru alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

  5.9. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.

  5.10. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

  5.11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

  5.12. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru (osobný odber), platba na dobierku (možnosť platby platobnou kartou kuriérovi GLS pri preberaní zásielky)

 • VI. Kúpna cena, poštovné a balné

  6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri prevzatí tovaru u kuriéra, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky; pokiaľ sa strany nedohodli inak.

  6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  6.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

  6.6. Pre objednávku zrealizovanú nákupom cez e-shop (formulár, mail, telefonicky) sa účtuje prepravné a balné nasledovne: (uvedené sumy sú vrátane DPH):

  Prepravné a balné sa účtuje k cene tovaru v prípade listovej zásielky, hmotnosť do 400g alebo 400ml = 3,98€ pri doručení Slovenskou poštou. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia Slovenskej pošty, 2 - 4 pracovných dní.

  Prepravné a balné = 5,99€ pri doručení kuriérom, hmotnosť do 3000g alebo 3000ml. Ak je balík vyššej hmotnosti postupuje sa podľa sadzieb poštovného kuriérskej spoločnosti GLS. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia GLS kurierskej spoločnosti, do 2 pracovných dní.

  Prepravné a balné sa neúčtuje ak je cena tovaru vyššia ako 50€. Doručenie sa realizuje formou kuriérskej spoločnosti GLS. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia GLS, do 2 pracovných dní.

  Prepravné a balné = 3,98€ pri doručení PACKETOU, hmotnosť do 3000g alebo 3000ml. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia PACKETY, do 2 pracovných dní.

  Prepravné a balné sa neúčtuje ak je cena tovaru vyššia ako 30€. Doručenie sa realizuje formou PACKETY. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia PACKETY, do 2 pracovných dní.

  6.7. Spôsob prepravného a balného (v prípade objednávky v kategóriách: Kozmetické a masážne lehátka, prístroje a zariadenia, pracovné stolíky a vozíky): GLS kurierskou spoločnosťou: do 5kg - 8€; od   5 do 10kg - 9€; od 10 do 15kg - 10€; od 15 od 20kg - 13€; od 20 do 30kg - 15€; 30 do 40kg - 18€; od 40 do 50kg - 20€; 50kg a viac - dohodou; Prepravné dohodou: v prípade nad 50 kg a väčšieho rozmeru sa cena kalkuluje podľa vzdialenosti a váhy; Osobný odber v sídle spoločnosti

  6.8. Spôsob úhrady (v prípade objednávky v kategóriách: Kozmetické a masážne lehátka, prístroje a zariadenia, pracovné stolíky a vozíky):

  Vopred na účet spoločnosti LORIN, spol. s r.o.; č. účtu: 4004724776/7500 ČSOB, a.s. Levice; Variabilný symbol: číslo faktúry

  6.9. Termín dodania 

  (v prípade objednávky v kategóriách: Kozmetické a masážne lehátka, prístroje a zariadenia, pracovné stolíky a vozíky): 7 - 10 pracovných dní od pripísania úhrady na účet spoločnosti

  6.10. Tovar sa expeduje len na územie SR.

 • VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 • VIII. Vrátenie alebo výmena tovaru

  8.1. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

  8.2. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

  8.3 Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

  8.4 Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.

 • IX. Záruka, reklamácie, doklady

  9.1 Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby, uvedenej na obale tovaru.

  9.2 Právo na záruku zaniká v prípade, že poškodenie bolo spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením, prípadne iným porušením záručných podmienok. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

  9.3 Zákazník preberá zodpovednosť za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak pri preberaní zásielky je na zásielke viditeľné mechanické poškodenie (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), má právo ju kupujúci neprevziať. V takomto prípade bude kupujúci postupovať podľa reklamačného poriadku spoločnosti a o tejto situácii bude čo najskôr informovať predávajúceho. LORIN, spol.s r.o., nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom.

  9.4 Vo všetkých prípadoch reklamácie si dôsledne prečítajte náš reklamačný poriadok.

 • X. Osobné údaje a ich ochrana

  10.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete kliknutím sem.

 • XI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

  11.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  11.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

  11.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to LORIN, spol.s r.o., so sídlom Ku Bratke 1, 934 05 Levice. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu

  11.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla predávajúceho LORIN, spol.s r.o., so sídlom Ku Bratke 1, 934 05 Levice. Odporúčame tovar poistiť.

  11.6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

  11.7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  11.8. Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

  11.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 11.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 11.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

  11.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 11.2. týchto podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

  11.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

  11.12. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

  11.13. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 1,- EUR do 190,- EUR.

  11.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 11.4. a 11.5. týchto podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 11.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

  11.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale (kozmetické produkty), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 • XII. Záverečné ustanovenia

  12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

  12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

  12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú primerane tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka neustanovujú inak.

  12.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

  12.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

  Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese info@lorin.sk, alebo na uvedených telefónnych číslach.

V Leviciach, dňa 1. 8. 2020Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 • I. Základné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je LORIN, spol.s r.o., IČO: 36 535 788, DIČ: 2021479581 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

  4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 • II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 • III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je

  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 • IV. Doba uchovávania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu, napr. kvôli daňovej kontrole).
  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 • V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Cselovszká Eva - účtovnícka firma, Slovenská pošta – dopravca, GLS – kuriérska služba a ReMax Courier Service – kuriérska služba, Zásielkovňa - kuriérska služba

 • VI. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, (Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke https://balneakozmetika.sk/index.php/e-shop/prihlasenie
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 • VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program a zálohy.

  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 • VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

V Leviciach, dňa 1. 8. 2020Prepravné a balné

PACKETA

Prepravné a balné sa účtuje k cene tovaru v prípade zásielky do 30€/hmotnosť do 400g alebo 400ml = 3,98€ pri doručení Zásielkovňou. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia Zásielkovne.

Nad 30€ hodnoty zásielky je prepravné a balné zadarmo.

Slovenská pošta

Prepravné a balné sa účtuje k cene tovaru, hmotnosť do 400g alebo 400ml = 3,99€ pri doručení Slovenskou poštou. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia Slovenskej pošty, 2 - 4 pracovných dní.

Kuriér GLS

Prepravné a balné = 5,99€ pri doručení kuriérom sa účtuje k cene tovaru v prípade ak je cena tovaru do 50€/hmotnosť do 3000g alebo 3000ml. Ak je balík vyššej hmotnosti postupuje sa podľa sadzieb poštovného kuriérskej spoločnosti GLS. Dodacie podmienky sú totožné s podmienkami doručenia GLS kurierskej spoločnosti, do 2 pracovných dní.

Nad 50€ hodnoty zásielky je prepravné a balné zadarmo.


Spôsoby platieb

 • platba na dobierku (možnosť platby platobnou kartou kuriérovi GLS pri preberaní zásielky)
 • platba platobnou kartou cez internet

Tovar expedujeme len na územie SR.
Reklamačný poriadok

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare, sa zoznámte prosím s nasledujúcimi podmienkami a postupom reklamácie. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová. Všetky náklady na prepravu reklamovaného tovaru do centrály sú v réžii zákazníka a náklady na spätné odoslanie vybavenej reklamácie v réžii prevádzkovateľa.

 • Zodpovednosť predávajúceho

  Pri predaji tovaru, predávajúci zodpovedá za to, že tovar v záručnej dobe má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti, za chyby tovaru (reklamovať ho) v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako „Zákon“). Predávajúci je povinný prijať reklamáciu. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. všeobecných obchodných podmienok,
  2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • Povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bez zbytočného odkladu do 24 hodín od prevzatia zásielky. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte vonkajšie mechanické poškodenie zásielky, nepreberajte ju a so zástupcom prepravnej spoločnosti spíšte škodový zápis a tento si uschovajte. O takejto situácii nás bezodkladne informujte. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, (do 24 hodín od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia a nekompletnosti dodávky uznaná. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nie sú akceptované. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa s týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemá chybu alebo sa naň nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavovaním reklamačného procesu. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

 • Oznámenie reklamácie

  Reklamáciu nám prosím vždy najprv ohláste telefonicky a potom pošlite písomnou formou a to e-mailom alebo listom. Po nahlásení reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať. Zistené chyby nám nahláste minimálne do 24 hodín od prevzatia dobierky. Následne bude s Vami dohodnutý spôsob a podmienky riešenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, nebude reklamácia braná do úvahy a bude bezpredmetná. Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť doporučene na adresu predajcu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky podmienky. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 • Súčasťou reklamácie musí byť:
  • poškodený (reklamovaný) tovar v originálnom balení
  • číslo faktúry resp. daňového dokladu alebo kópia faktúry resp. daňového dokladu
  • popis závady
  • prípadná fotodokumentácia
 • Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie...

  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť reklamované vady v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

  Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu tovaru:

  1. predávajúci bezplatne, včas a riadne zabezpečí odstránenie chyby, alebo
  2. predávajúci chybný tovar vymení.

  Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

  1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

  Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

  Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.

 • Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

  Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby uvedenej na obale. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

 • Alternatívne riešenie sporov

  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu

 • Záverečné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 21. októbra 2014

  Za spoločnosť:

  LORIN, spol.s r.o.
  Ku Bratke 1, 934 05 Levice
  Slovenská republika

  Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11843/N,

  IČO: 36 535 788
  DIČ: 2021479581
  IČ DPH: SK2021479581

  tel: +421 36 6315 521, 
  mobil: +421 905 425 741
  fax: +421 36 6318264
  e-mail: info@lorin.sk
  e-shop: www.balneakozmetika.sk


BALNEA Dudince

Liečivá dudinská minerálna voda je roky zdrojom návštev kúpeľného mesta Dudince. Jej unikátne zloženie dokáže naraz pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi i pohybovými ochoreniami. Je to vďaka unikátnemu spojeniu oxidu uhličitého a sulfánu.

Aj preto sa združenie Balnea cluster rozhodlo vyvinúť kozmetické prípravky, ktoré túto unikátnu vodu obsahujú.

Kontakt

LORIN, spol.s r.o.
Ku Bratke 1, 934 05 Levice, SR

tel: 0905 971 967

e-mail: info@lorin.sk

 

BALNEA CLUSTER DUDINCE

Kúpeľná 109/8, 962 71 Dudince

tel: 0907 835 347

mail: riaditel@dudince.sk

Prevádzkovateľ e-shopu

LORIN, spol.s r.o.
Ku Bratke 1, 934 05 Levice, SR

Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11843/N,

IČO: 36 535 788

DIČ: 2021479581

IČ DPH: SK2021479581

tel: 036 6315 521

 e-mail: info@lorin.sk

Balnea cluster Dudince © 2020 - Všetky práva vyhradené.